Schoonmaakbranche zet in op transparantie, duurzaamheid en aantrekkelijkheid

De schoonmaak- en glazenwassersbranche komt dit jaar met een eigen kwaliteitskeurmerk. Dit is unaniem besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) van 15 december jongstleden.

Met de introductie van dit kwaliteitskeurmerk neemt OSB zelf het initiatief om de branche transparanter, duurzamer en aantrekkelijker te maken voor opdrachtgevers, ondernemers en werknemers. De OSB-leden leggen zich daarmee zwaardere normen op en zijn ook bereid daarin op eigen initiatief fors te investeren. Daarbij legt de branche zichzelf ook de verplichting op om dit keurmerk door een externe certificeerder te laten controleren.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Mede op initiatief van OSB is al eerder met succes de unieke Code Verantwoordelijk Marktgedrag geïntroduceerd. Dit in het belang van haar opdrachtgevers, werkgevers en de 150.000 schoonmakers en glazenwassers in de grootste parttime sector (80 procent deeltijd) van ons land .

Drie onderdelen

Het kwaliteitskeurmerk voor de schoonmaakbranche bestaat uit drie onderdelen:

  1. De NEN 4400-1 norm
    Deze nationale norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties.
  2. De OSB plus eisen
    Dit zijn specifieke toetredingseisen en voorwaarden voor het OSB- lidmaatschap. Deze eisen hebben betrekking op communicatie met medewerkers, kwaliteitsborging van de uitvoering van werkzaamheden en voorwaarden die gesteld worden aan het uitbrengen van offertes.
  3. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag
    De doelstelling van de Code is ondermeer de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel.

Overgangsperiode

Met ingang van 1 januari 2013 moeten alle leden van OSB aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. Een onafhankelijke certificeringinstantie ziet hierop streng toe. Niet voldoen aan deze normen betekent dat bedrijven geen lid meer zijn van de OSB. Gedurende het jaar vinden een groot aantal activiteiten plaats om alle huidige en toekomstige OSB-leden te helpen te voldoen aan dit voor de branche zo belangrijke kwaliteitskeurmerk.